ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JPF – TRAINING & COACHING
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle training- en coaching activiteiten die door JPF – Training & Coaching (hierna te noemen JPF) verricht worden.

Artikel 1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan of afname van een training, coaching of consultancy is gesloten.
Opdrachtnemer: JPF – Training & Coaching
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een training deelneemt
Training: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Particuliere trainingen: alle particuliere groeps- en individuele trainingen en losse lessen.
Incompany training: training met deelnemers uit hetzelfde bedrijf/organisatie.
Consultancy: advies en/of begeleiding en coaching aan bedrijf/organisatie.

Artikel 2. Algemeen
2.1. JPF heeft als doel de opdrachtgever te ondersteunen bij het vormgeven en/of verwezenlijken van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet JPF door middel van training, coaching, advies, begeleiding, etc. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden die met JPF worden overeengekomen.
3.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden dienen door JPF uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
3.4. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en JPF is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. Aanmelding particuliere trainingen
4.1. Aanmelding voor een training vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde aanmeldformulier door de opdrachtgever.
4.2. Na ontvangst van het aanmeldformulier vindt een intakegesprek plaats met de opdrachtgever. Hiervoor wordt vooraf een vragenlijst opgestuurd. Het staat JPF vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de opdrachtgever niet te laten deelnemen aan de training.
4.3. De opdrachtgever zorgt voor de juiste informatie en het factuuradres.
4.4. De aanmelding is definitief wanneer de opdrachtgever een bevestigingsmail van JPF heeft ontvangen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot deelname aan desbetreffende training tot stand.
4.5. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijving.

Artikel 5. Prijzen particuliere trainingen
Aanmelden via het inschrijfformulier op internet gelden de prijzen, zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.jepersonalfocus.nl.

Artikel 6. Betaling particuliere trainingen
6.1. Na inschrijving wordt een plaats gereserveerd en wordt de factuur binnen een week na inschrijving per e-mail verzonden.
6.2. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor aanvang van de training te zijn voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, behoudt JPF het recht de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
6.3. Betaalt de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig, dan zijn de daaruit voor JPF voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7. Annulering particuliere trainingen
7.1. Bij annulering van een particuliere training gelden de volgende voorwaarden:
• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
• Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de training wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering tussen twee en een week voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
7.2. Annulering dient per mail (info@jepersonalfocus.nl) te geschieden.
7.3. Indien opdrachtgever voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
7.4. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
7.5. In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
7.6. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt JPF zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een andere datum cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, worden reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort.

Artikel 8. Afzeggen individuele afspraken en intakegesprek
Individuele afspraken en het intakegesprek dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch te worden afgezegd. Bij te laat afmelden van individuele afspraken worden de kosten van de gereserveerde sessie (Euro 85) in rekening gebracht, ongeacht de reden van de afmelding.

Artikel 9. Overeenkomst incompany training en consultancy
9.1. De overeenkomst van een incompany training en/of consultancy komt tot stand door het retourneren van de ondertekende opdrachtbevestiging/offerte.
9.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de opdrachtbevestiging geldt als verwerping van de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Een nieuwe opdrachtbevestiging zal worden verstrekt.

Artikel 10. Prijzen incompany training en consultancy
De prijzen voor een incompany training en/of consultancy die vermeld zijn in de offerte zijn slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

Artikel 11. Betaling incompany training en consultancy
11.1. Betaling van incompany trainingen geschiedt in twee termijnen.
• De eerste betalingstermijn van 75% is voor aanvang van de training.
• De tweede betalingstermijn van 25% is na afronding van de training.
11.2. Betaling voor consultancy geschiedt via maandelijkse facturering of indien de consultancy werkzaamheden binnen een maand zijn afgerond gelijk na afronding van de werkzaamheden. Facturering is op basis van een uurtarief.
11.3. De facturen worden per e-mail verzonden en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de factuur voor het eerste betalingstermijn van de incompany training niet binnen de betalingstermijn is voldaan, behoud JPF het recht de training te verschuiven of te annuleren.
11.4. Betaalt de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig, dan zijn de daaruit voor JPF voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12. Annulering incompany training en consultancy
12.1 Bij annulering van de incompany training voor de afgesproken datum is 50% van het totaal bedrag verschuldigd.
12.2. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer van de opdrachtgever mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
12.3. Bij annulering van consultancy werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:
• Bij annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zijn geen kosten verschuldigd.
• Bij annulering tussen 10 en 6 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering tussen 6 en 4 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering 4 werkdagen of minder voor aanvang van de werkzaamheden wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en privacy
13.1. Alle persoonlijke informatie (persoonsgegevens, ervaringen ed.) van opdrachtgevers en deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld. JPF zal nooit mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van opdrachtgevers en deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de opdrachtgever of deelnemer.
13.2. Bij inschrijving verklaart de deelnemer geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, ervaringen ed.) van medecursisten met derden te delen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Het deelnemen aan de trainingen/bijeenkomsten vindt plaats op eigen risico. JPF kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
14.2. JPF verplicht zich tot het uitvoeren van de trainingen en advies naar beste kunnen, inzicht en vermogen. JPF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. In dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag. Indien geen uitkering door de verzekering plaatsvindt is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de opdrachtgever betaalde deelnamekosten.
14.3. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen en werkzaamheden kan JPF nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.

Artikel 15. Auteursrecht en intellectueel eigendom
15.1. Alle trainingsmaterialen, teksten en audio die worden verstrekt tijdens trainingen of die te vinden zijn op de website (www.jepersonalfocus.nl) zijn het exclusieve eigendom van JPF. Het auteursrecht en intellectueel eigendom van de trainingen en bijbehorende materialen komen toe aan JPF. Bij publicatie of citaat dient JPF altijd te worden vermeld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JPF mogen gegevens uit en/of gedeelten van het trainingsmateriaal niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
15.2. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 16. Klachten
16.1. JPF werkt volgens de principes van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen en hecht veel belang aan tevreden relaties. Indien een opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft over de adviezen, trainingen of andere werkzaamheden uitgevoerd door JPF kan een klacht via mail (info@jepersonalfocus.nl) worden ingediend.
16.2. De ontvangst van de klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd via mail.
16.3. JPF neemt binnen 5 werkdagen telefonisch contact op om klacht en mogelijke oplossing te bespreken. Is de klacht na tevredenheid afgehandeld, wordt de uitkomst per mail bevestigd.